13 | 10 | 2015
Աշխատանքային պայմանագրեր

Kniga 1

Աշխատանքային պայմանագրեր

Աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտեր

 

Գրքում հնարավորինս մատչելի և մանրամասն ներկայացված են աշխատանքային պայմանագրի և աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի կառուցվածքը, բովանդակությունը, կնքման կամ ընդունման կարգը, ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների կատարումը:

Ձեռնարկում բերված են նաև 90-ից ավելի պաշտոնների և մասնագիտույունների գործառույթներ, որոնք կազմված են այնպես, որ աշխատանքային պայմանագրերը և աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերը դարձնում են առավել ամբողջական, իսկ կողմերի հարաբերությունները` հնարավորինս թափանցիկ և կանխատեսելի:

Այս աշխատությունը, որը հեղինակի աշխատանքային օրենսդրությանը վերաբերող գրքաշարի երեք հիմնական ձեռնարկներից մեկն է, օգտակար կլինի ինչպես կադրերի գծով մասնագետների, իրավաբանների, այնպես էլ գործատուների և բոլոր նրանց համար, ովքեր գործի բերումով կազմում և/կամ ստորագրում են աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը:

Հրատարակիչ՝ «ԻնտերԿռնակ» ՍՊԸ

                                                                     Գրքի արժեքը՝ 3600 ՀՀ դրամ է: Գրքի հետ միասին կամ առանձին  կարող եք ձեռք բերել նաև գրքում ներկայացված փաստաթղթերի օրինակները ներառող էլեկտրոնային խտասկավառակը, որի արժեքը` 2400  ՀՀ դրամ է: 

                                                                      Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգել՝ 010-52-62-48

     Որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն` ներկայացնում ենք նաև գրքի բովանդակությունը: 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ

 

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԸ

Անհրաժեշտ նախաբան

Աշխատանքային պայմանագիրը

Աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտը

 

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 15

Անհրաժեշտ նախաբան

Աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը

Աշխատանքի ընդունման մասին անհատական

իրավական ակտի բովանդակությունը

 

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները

Համատեղությամբ աշխատանք

Սեզոնային աշխատանքային պայմանագիրը

Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը

Աշխատանքային պայմանագրի կնքման կարգը

 

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ,

ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԱՌՎԵՆ ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ,

ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԱՌՎԵԼ

ԿՈՂՄԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ

Անհրաժեշտ նախաբան

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված

այն պայմանները, որոնք կարող են նշվել

աշխատանքային պայմանագրում

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով չսահմանված

պայմաններ, որոնք կարող են

նշվել աշխատանքային պայմանագրում

 

ԳԼՈՒԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

Անհրաժեշտ նախաբան

Աշխատանքային պայմանագրում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կարգը

Աշխատանքի ընդունման մասին անհատական

իրավական ակտում փոփոխություններ և լրացումներ

կատարելու կարգը

 

 

ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

 

ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԸՍՏ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱԲԱՆ

Արտադրության գծով տնօրեն

Ֆինանսների գծով տնօրեն

Առևտրի գծով տնօրեն

Անձնակազմի գծով տնօրեն

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի

ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի

մասնագիտացված կրթական աջակցությունների

գծով տեղակալ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի

տնտեսական աշխատանքի գծով տեղակալ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության

սովորողների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի

կազմակերպիչ

Գլխավոր հաշվապահ

Հաշվապահ

Գլխավոր ճարտարագետ

Գլխավոր մեխանիկ

Գլխավոր եռակցող

Արտադրամասի պետ

Տեղամասի պետ

Տեղեկատվության բաժնի պետ

Տեղեկատվության պաշտպանության բաժնի

(լաբորատորիայի, ենթաբաժնի) պետ

Շուկայագիտության (մարքեթինգի) բաժնի պետ

Նյութատեխնիկական մատակարարման բաժնի պետ

Իրացման բաժնի պետ

Առաքման բաժնի վարիչ

Հանքի վարիչ

Պահեստի վարիչ

Անձնակազմի գծով մենեջեր

Գովազդի գծով մենեջեր

Ձեռնարկության լաբորանտ

Աշխղեկ

Տեղամասի բրիգադիր

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության

ճարտարագետ (էկոլոգ)

Ճարտարագետ (ինժեներ)

Առևտրի սրահի մենեջեր (կառավարիչ)

Արտադրության (մեծածախ վաճառքի)

վաճառավար (մերչընդայզեր)

Առևտրի սրահի գանձապահ

Գանձապահ

Պարենային ապրանքների վաճառող

Ոչ պարենային ապրանքների վաճառող

Տնտեսվար

Առաքիչ (էքսպեդիտոր)

Տեղեկատվության պաշտպանության մասնագետ

Շուկայագետ (մարքեթոլոգ)

Տեխնիկ-ծրագրավորող

Ապրանքագետ

Տնտեսագետ

Իրացման գծով տնտեսագետ

Աշխատանքի գծով տնտեսագետ

Իրավաբան

Թարգմանիչ

Գնահատող

Հոգեբան

ԲՈՒՀ-ի դասախոս

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցիչ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հոգեբան

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության

սոցիալական մանկավարժ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության նախնական

զինվորական պատրաստության և անվտանգ

կենսագործունեության ուսուցիչ (զինղեկ)

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության

գրադարանավար

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության լաբորանտ

Լոգոպեդ (դեֆեկտոլոգ)

Բուժքույր

Քույր տնտեսուհի

Մայրապետ(սանիտարուհի)

Մոնտաժի ռեժիսոր

Բեմադրող-հեռուստաօպերատոր

Կոմերցիոն (առևտրի) գործակալ

Մատակարարման գծով գործակալ

Ապահովագրական գործակալ

Անշարժ գույքի գործակալ

Առևտրային գործակալ

Գովազդային գործակալ

Երթուղային ավտոբուսի վարորդ

Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդ

Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլի վարորդ

Հորատող մեքենայի մեքենավար

Քար կտրող մեքենայի մեքենավար

Այգեպան

Ջրվոր

Կահույքագործ

Կաթսայագործ

Ոսկերչական զարդերի վրա քար ամրացնող

Ոսկերչական զարդերի (իրերի) փայլեցնող

Էլեկտրասնուցման պատասխանատու

Գործավար

Վարչարար (ադմինիստրատոր)

Քարտուղար (ուհի)

Դայակ

Պահակ

Դռնապան (շվեյցար)

Բեռնակիր

Հյուրանոցի սպասուհի (աղախին)

Ծառայողական մասնաշենքի հավաքարար

 

 

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԲԱԺԻՆ ԵՐՐՈՐԴ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԵՏ

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱԲԱՆ

Աշխատանքային պայմանագիր տնօրենի հետ

 

 

 

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Աշխաըանքային պայմանագրեր

Աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտեր

 

Գրքում հնարավորինս մատչելի և մանրամասն ներկայացված են աշխատանքային պայմանագրի և աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի կառուցվածքը, բովանդակությունը, կնքման կամ ընդունման կարգը, ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների կատարումը:

Ձեռնարկում բերված են նաև 90-ից ավելի պաշտոնների և մասնագիտույունների գործառույթներ, որոնք կազմված են այնպես, որ աշխատանքային պայմանագրերը և աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտերը դարձնում են առավել ամբողջական, իսկ կողմերի հարաբերությունները` հնարավորինս թափանցիկ և կանխատեսելի:

Այս աշխատությունը, որը հեղինակի աշխատանքային օրենսդրությանը վերաբերող գրքաշարի երեք հիմնական ձեռնարկներից մեկն է, օգտակար կլինի ինչպես կադրերի գծով մասնագետների, իրավաբանների, այնպես էլ գործատուների և բոլոր նրանց համար, ովքեր գործի բերումով կազմում և/կամ ստորագրում են աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը:

 

govazd

govazd

govazd