10 | 10 | 2015
Գործատուի անահտական իրավական ակտերը

Kniga 1

 

Գործատուի անհատական իրավական ակտերը

Աշխատողի անձնական տվյալների մշակումը

 

Գրքում հնարավորինս մատչելի և մանրամասն ներկայացված են աշխատողների անձնական տվյալների մշակման կարգը, դրանից բխող գրությունների օրինակելի ձևերը և այդ տվյալների ոչնչացման կարգը, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագրի լուծման, աշխատողներին արձակուրդների տրամադրման և գործուղելու գործատուի անհատական իրավական ակտերը:

Այս աշխատությունը, որը հեղինակի աշխատանքային օրենսդրությանը վերաբերող գրքաշարի երեք հիմնական ձեռնարկներից մեկն է, օգտակար կլինի ինչպես կադրերի գծով մասնագետների, իրավաբանների, այնպես էլ գործատուների և

բոլոր նրանց համար, ովքեր գործի բերումով կազմում և/կամ ստորագրում են աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը:

 

                                                                           Հրատարակիչ՝ «ԻնտերԿռնակ» ՍՊԸ

                                                                           Գրքի արժեքը՝ 3600 ՀՀ դրամ է: Գրքի հետ միասին կամ առանձին կարող եք ձեռք բերել նաև գրքում ներկայացված փաստաթղթերի  օրինակները ներառող էլեկտրոնային խտասկավառակը, որի արժեքը` 2400 ՀՀ դրամ է:

                                                                            Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգել՝ 010-52-62-48

 

Որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ներկայացնում ենք նաև գրքի բովանդակությունը:

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ.

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

* Որո՞նք են անձի անձնական տվյալները

* Որո՞նք են օրենքի ուժով աշխատողից պահանջվող

անձնական տվյալները

* Որո՞նք են աշխատողի այն անձնական տվյալները,

որոնց տրամադրումն օրենքով պարտադիր չէ, սակայն

անհրաժեշտաբար ցանկալի է

* Որո՞նք են աշխատողի այն անձնական տվյալները,

որոնց ներկայացնելը բխում է աշխատանքային իրավիճակից և աշխատանքի բնույթից

* Որո՞նք են աշխատողի անձնական այն տվյալները,

որոնց պահանջելն արգելվում է օրենքով

* Աշխատողի անձնական տվյալների հետ կապված հարցեր, որոնք օրենսդրությամբ հստակ կարգավորված չեն

* Ինքնակենսագրություն` գրե՞լ, թե՞ չգրել

* Աշխատանքի հրավիրման հայտարարությամբ

պահանջվող փաստաթղթեր ներկայացրած, բայց աշխատանքի

չընդունված անձանց անձնական տվյալների հետագա

տնօրինման մասին

* Աշխատողի անձնական թերթիկը

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿ¬ՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁ¬ՆԱ¬ԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

* ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

* ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ԿԱՐԳՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ

ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ

* ՈՐՈՇՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* Բացատրություններ երկրորդ գլխի վերաբերյալ

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ԱՇԽՏՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԻՑ ՍՏԱՆԱԼՈւ ԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

* Աշխատողի անձնական տվյալները երրորդ անձից

ստանալու առաջարկ

* Գրություն երրորդ անձից աշխատողի անձնական տվյալները

ստանալու համաձայնության մասին

* Գրություն երրորդ անձից աշխատողի անձնական տվյալները

ստանալու գրավոր համաձայնություն տալը մերժելու մասին

* ԱՇԽՏՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ

(ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ) ՀԱՅՏՆԵԼՈւ ԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

* Աշխատողի անձնական տվյալները երրորդ անձին

(առևտրային նպատակով) հայտնելու առաջարկ

* Գրություն երրորդ անձին աշխատողի անձնական տվյալները

(առևտրային նպատակով) հայտնելու համաձայնության

մասին

* Գրություն երրորդ անձին աշխատողի անձնական տվյալները

(առևտրային նպատակով) հայտնելու գրավոր

համաձայնություն տալը մերժելու մասին

* ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ

ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

* Բացատրություններ երրորդ գլխի վերաբերյալ

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԸ

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

* ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱԿՏԵՐԸ

* ՈՐՈՇՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ

ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

* ԱԿՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ՀՐԱՄԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉԸՆԴՈՒՆՎԱԾ

ԱՆՁԱՆՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

* ԱԿՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ

ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* Բացատրություններ չորրորդ գլխի վերաբերյալ

ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ,

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 92

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի

Նախաձեռնությամբ՝ աշխատողների թվաքանակի և (կամ)

հաստիքների կրճատման դեպքում

* ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի

Նախաձեռնությամբ՝ աշխատողի` զբաղեցրած պաշտոնին կամ

կատարած աշխատանքին չհամապատասխանելու դեպքում

* ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի

(աշխատողի) նախաձեռնությամբ՝ պայմանագրի

գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում

* ՄԱՍ ՉՈՐՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի

(աշխատողի) նախաձեռնությամբ՝ փորձաշրջանի անբավարար

արդյունքի դեպքում

* ՄԱՍ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի

(աշխատողի) նախաձեռնությամբ՝ մինչև ժամանակավոր

աշխատանքային պայմանագրի ժամկետի ավարտը

* ՄԱՍ ՎԵՑԵՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը աշխատողի

նախաձեռնությամբ

* ՄԱՍ ՅՈԹԵՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը կողմերի

համաձայնությամբ

* ՄԱՍ ՈՒԹԵՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը ժամկետային

զինվորական ծառայության զորակոչվելու կապակցությամբ

* ՄԱՍ ԻՆՆԵՐՈՐԴ

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը դատարանի`

օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կապակցությամբ

* ՄԱՍ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ.

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը օրենսդրությամբ

ահմանված կարգով որոշակի աշխատանքներ կատարելու

իրավունքից զրկվելու կապակցությամբ

* ՄԱՍ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ.

Մինչև 16 տարեկան աշխատողի հետ աշխատանքային

պայմանագրի լուծումը ծնողներից մեկի (որդեգրողի կամ

հո•եբարձուի, բժշկի կամ աշխատանքի պետական տեսուչի)

պահանջով

* ՄԱՍ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ

Աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը

աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու, աշխատողին

նախկին աշխատանքում վերականգնելու, աշխատողի

կենսաթոշակային տարիքը լրանալու դեպքերում և աշխատողի

երկարատև անաշխատունակության հետևանքով

* Անհրաժեշտ նախաբան

* Աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանա•րի լուծումը

աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու դեպքում 124

* Աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը

աշխատողին նախկին աշխատանքում վերականգնելու

դեպքում

* Աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը

աշխատողի երկարատև անաշխատունակության հետևանքով

* Աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը

աշխատողի կենսաթոշակային տարիքը լրանալու դեպքում

* Անհրաժեշտ վերջաբան

* Բացատրություններ առաջին գլխի վերաբերյալ

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՏՈՒՅԺԵՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՅԼ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

* ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱԲԱՆ

* ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ.

Աշխատողներին խրախուսելը

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՄԱՍԻՆ(1)

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՄԱՍԻՆ(2)

* ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

Կար•ապահական տույժեր, որոնք չեն հանգեցնում

աշխատանքային պայմանագրի լուծման

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ԱԿՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ԳՐԱՎՈՐ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (Աշխատանքային կարգապահությունը

խախտելու մասին)

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԸ ԺԱՄԿԵՏԻՑ

ՇՈՒՏ ՀԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը որպես

կարգապահական տույժ

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ՀՐԱՄԱՆ` ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

* Բացատրություններ երկրորդ գլխի վերաբերյալ

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԿՈւՐԴՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԵՎ ԳՈՐԾՈւՂՄԱՆ ՈւՂԱՐԿԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՅԼ ԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

* ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ.

Աշխատողների արձակուրդների տրամադրումը

* Անհրաժեշտ նախաբան

* Ամենամյա արձակուրդ

* ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ(Ամենամյա արձակուրդի տրամադրման հերթականության, հետկանչման և տեղափոխման կարգ սահմանելու մասին)

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* Արձակուրդից հետ կանչելը

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻՑ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* Նպատակային արձակուրդի տրամադրումը

* ՀՐԱՄԱՆ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

* Աշխատողներին գործուղման ուղարկելը

* Անհրաժեշտ նախաբան

* ՀՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

* Բացատրություններ երրորդ գլխի վերաբերյալ

 

govazd

govazd

govazd